നേർവഴി പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടനം ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മിഷണർ എസ്. ശ്രീജിത്ത്‌ ഐ പി എസ് നിർവഹിച്ചു.


Go to top