കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കമ്മന സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തു വന്നു.


Go to top