സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി; പൊതുഗതാഗതത്തിന് ഇളവ് കിട്ടിയാലുടൻ ഉത്തരവ്‌


Go to top