തടവുകാർക്കുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം ഷാഹിത കമാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


Go to top