നിർമാണത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു


Go to top