സമ്മാനം വാങ്ങാൻ കോളേജിലെത്തുന്ന മാധവിനെ കാത്തിരുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരം


Go to top