ഏഴുവർഷക്കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട തുകയിൽ വന്ന കുറവ് 1,07500 കോടി രൂപ: മുഖ്യമന്ത്രി


Go to top