കളമശേരി യഹോവാ സാക്ഷികളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു മരണം കൂടി


Go to top