കൊട്ടാരക്കരയില്‍ ഗവ. നേഴ്‌സിംഗ് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരില്‍ നിന്ന് നിര്‍ന്ധിത പിരിവെന്ന് ആക്ഷേപം


Go to top