‘പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ ശക്തിപ്പെടണം’ വേഗത്തിൽ സേവനം ഉറപ്പാക്കണം- മുഖ്യമന്ത്രി


Go to top