മഹാത്മജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വദിനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് സമാധാന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.


Go to top