കൊട്ടാരക്കരയിൽ 106 ഗ്രാം മാരക മയക്കുമരുന്നായ MDMA യുമായി യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.


Go to top