അനധികൃത ഭൂമി/പാറ ഖനനം : റൂറൽ ജില്ലയിൽ പോലീസ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.


Go to top