പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആസൂത്രണത്തോടെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ നാടിനാകെ ഗുണകരം: മുഖ്യമന്ത്രി


Go to top