വാണിജ്യ വ്യാപാര തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭാക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളും, മാസ്കുകളും, പച്ചക്കറി കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു.


Go to top