മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി മാതൃകയായി തൃക്കണ്ണമംഗൽ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ


Go to top