സർക്കാർ നിബന്ധനകളിൽ ബസോടിക്കുന്നത് ലാഭകരമല്ല; സർവ്വീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ ബസ് ഉടമകൾ


Go to top