നാല് റഫാൽ യുദ്ധ വിമാനം കൂടി ജൂലൈയിൽ കൈമാറും


Go to top