വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സദാനന്ദപുരം വാർഡിൽ പലവ്യഞ്ജനം കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.


Go to top