മുൻ പടിഞ്ഞാറെകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരുമാസമായി വീട്ടിലെ ജോലികൾക്ക് ശേഷം പൂക്കൾ നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


Go to top