സമുദ്രസേതുവിന് തുടക്കം; മാലിദ്വീപിൽനിന്നു പ്രവാസികളെ കപ്പലിൽ കയറ്റുന്നു


Go to top