പ്രവാസികളുമായി ആദ്യ വിമാനം കൊച്ചിയില്‍ ഇറങ്ങി.


Go to top