കൊട്ടാരക്കരയിൽ പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും കാർഷിക സെമിനാറും നടത്തപ്പെട്ടു.


Go to top