വേലുതമ്പി ദളവയുടെ ജീവിത ചരിത്രം ആസ്പതമാക്കിയുള്ള ഡോക്ക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമിൻ്റെ ഡി.വി.ഡി അഡ്വ.പി. അയിഷാപോറ്റി എം.എല്‍.എ പ്രകാശനം ചെയ്തു.


Go to top