വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം വ്യവസായം, ക്യാമ്പസുകളിൽ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ തുടങ്ങും ; മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി


Go to top