8 മാസം, കുടിശിക 600 കോടി; മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ സബ്സിഡി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ക്ഷാമം തുടരും


Go to top