ജനകീയ വേദിയും ഫ്രണ്ട്സ് തോട്ടം മുക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റേയും സംയുക്തമായ വാങ്ങിയ പോർട്ടബിൾ മൈക്ക്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


Go to top