ശബരിമല വിമാനത്താവളം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായിസർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു: മന്ത്രി കെ. രാജൻ


Go to top