ഗവർണറുടേത് വെറും ജൽപ്പനങ്ങളാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.


Go to top