ഇന്നലെ രാത്രി നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ


Go to top