കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു


Go to top