എൻ.സി.സി കേരള – ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനു ശിലയിട്ടു


Go to top