വേനൽ ശക്തമായതോടെ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റിവരണ്ട് തുടങ്ങി: മലമ്പുഴ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു.


Go to top