ശമ്പളത്തിനു പിന്നാലെ ബസ് ഇല്ലാത്തതും കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു.


Go to top