അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു.


Go to top