വ്യാജ രെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു സർവീസ് നടത്തിയ രണ്ടു കർണാടക ടോറസ് ലോറികൾ പിടികൂടി.


Go to top