സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


Go to top