വാഹനം കഴുകിയും, ആക്രി സാമഗ്രികൾ വിറ്റും യുവാക്കൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക സമാഹരിച്ചു.


Go to top