ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവീസ് ഉടനുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി


Go to top