കൊച്ചി മെട്രോ; കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും


Go to top