ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് കോവിഡ്-19, സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേർക്ക് രോഗമുക്തി


Go to top