സർവീസിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ട എഴുകോൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ASI സ്റ്റാലിന്റെ കുടുംബസഹായനിധി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കർ IPS സ്റ്റാലിന്റെ ഭാര്യക്ക് വിതരണം ചെയ്തു


Go to top