സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാർമേൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ലൈബ്രറിയുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നു.


Go to top