പുത്തൂർ ശ്രീ നാരായണ ആയുർവേദ സ്റ്റഡീസ് ആൻ്റ് റിസേർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാരമായി ആചരിക്കുന്നു.


Go to top