കൊട്ടാരക്കര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബഹുമാനപെട്ട മുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു.


Go to top