സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷ ജേതാവിനെ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് ആദരിച്ചു.


Go to top