കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഗതാഗതകുരുക്കിന് ആശ്വാസമെകാൻ റിങ്റോഡിന് കരാറായി.


Go to top