നെയ്യാര്‍ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഭാഗികമായി തുറന്നു


Go to top