മരുന്നെടുത്ത് നല്‍കുന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മതിയായ യോഗ്യതയില്ലാത്തവര്‍: 209 മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദ് ചെയ്തു.


Go to top