ഓടനാവട്ടം കളുവണ്ടി ഫാക്ടറിയിൽ തൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തി.


Go to top